Privacyverklaring

Uw privacy

Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen (kortweg BBB-Palmen) neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze website en ook omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij de gegevens verzamelen.

In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het vervolg AVG) is BBB-Palmen een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke.

BBB- Palmen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van verwerkte persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die u verstrekt bij contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infobbbpalmen@gmail.com verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden gegevensverwerking

BBB-Palmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • In voorkomende gevallen verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U desgewenst informatie toe te sturen.
  • Onze website te verbeteren.

Bewaartermijnen

Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk in verband met wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

BBB-Palmen verstrekt uw gegevens niet – behoudens uw toestemming- aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar infobbbpalmen@gmail.com te sturen. Om uw identiteit te kunnen vaststellen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BBB-Palmen zal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BBB- Palmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via infobbbpalmen@gmail.com

Indien u klachten heeft over de manier waarop BBB- Palmen met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacystatement

BBB-Palmen behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Reacties zijn gesloten.